2015/2016 – Veřejný prostor

Home / Aktuality / 2015/2016 – Veřejný prostor

Uklízíme, okrašlujeme, projektujeme i stavíme.

Profesionální úklid jsme doplnili pravidelným denním úklidem pracovníky sdružení Etincelle, které zaměstnává hendikepované. Zlepšují pro nás čistotu veřejného prostoru ručním sběrem odpadků.

Péči o zeleň jsme rozšířili i na plochy, které jsou obyvateli využívány, ale nejsou ve správě městské části – okolí prodejny Albert, louky v Borovičkách, „Jahoďačka“ v Lahovičkách a Třešňovka, kde jsme společně s dobrovolníky vysadili i nové stromy.

Foto: www.mc-zbraslav.cz
Foto: www.mc-zbraslav.cz

Ani nám se nevyhnulo kácení vzrostlých stromů. Smrk na náměstí a jehličnany v okolí zahrádkářské kolonie byly napadeny mšicí a spoustu stromů polámala sněhová kalamita na konci února 2016. Je to vždy smutné opatření, ale pokud je důvodem jejich zdravotní stav, nelze, než ho akceptovat. Připravujeme ale náhradu těchto stromů. Projekt revitalizace stromořadí ulice Elišky Přemyslovny obdržel dotaci od Nadace ČEZ. Realizace je naplánována na podzim roku 2016. Zároveň budou postupně vysazovány medonosné rostliny, především na městských pozemcích – spolupracujeme s místním včelařským sdružením.

Květinová výzdoba na náměstí a v ulici Elišky Přemyslovny byla v roce 2015 pilotním projektem. Doufáme, že naše výzdoba města kvetoucími truhlíky a květníky inspiruje i další spoluobčany. Výsadba květin musela být bohužel pětkrát zopakována z důvodu devastace vandaly a rozkradení květin. O výzdobu u pomníku mistra Jana Husa a jiná místa a zákoutí na Zbraslavi se starají dobrovolnicky členové Okrašlovacího spolku a další občané Zbraslavi.

Foto: www.facebook.com/Zbraslav.info
Foto: www.facebook.com/Zbraslav.info

Z loňského roku jsme se poučili a pro rok 2016 byla nakoupena mechanizace na sběr psích exkrementů a doplněna vybavením pro péči o zeleň. Abychom mohli posílit úklid v exponovaných oblastech, přijali jsme dalšího zaměstnance do úklidové čety a měníme plán péče o veřejná prostranství.

Opravy povrchů komunikací – možnosti v tomto směru se odvíjejí od toho, kdo je vlastníkem komunikace a chodníku. Komunikace ve vlastnictví městské části můžeme opravovat podle potřeby a možností finančních prostředků v rozpočtu MČ. Některé komunikace na Zbraslavi však vlastní Hlavní město Praha. U nich je nutné o opravy žádat a velmi často i dlouho čekat, než přijde Zbraslav na řadu. Z našeho rozpočtu proběhly opravy v ulicích Pod Sirénou, Hostošova, Pod Třešňovkou a na křižovatce K Mlíčníku a Meliorační. Podařilo se nám domluvit kompletní nový povrch komunikací Opata Konráda, Lesáků a V Hluboké po opravách kanalizace ve správě PVS, která běžně opravuje pouze „použitou“ část komunikace. Stejně tak chodník v ulici Tunelářů položila firma UPC po pokládce kabelů v plné šíři. Na Baních u vodojemu byl vyasfaltován prostor po pokládce vodovodu na Mníšek. Položení nového povrchu v této ulici proběhlo v létě 2016. Na náměstí se podařilo zrekonstruovat dva nástupní ostrůvky a do konce roku 2016 proběhnou další rekonstrukční práce.

Foto: www.mc-zbraslav.cz
Foto: www.mc-zbraslav.cz

Společně se zahradnickým učilištěm pro žáky s kombinovanými vadami z Komořan jsme upravili místo pod školním hřištěm v ulici Nad Parkem, kde byl zároveň osazen multifunkční cvičební prvek – hrazda, žebřiny a bradla. Tato sestava jde modulově rozšiřovat, takže podle zájmu v příštích letech uvidíme, jestli investujeme do přikoupení dalšího vybavení. Ve spodní části tohoto prostranství jsme svépomocí postavili petanquové hřiště. Celý prostor byl letos zahradnicky upraven, oset lučním trávníkem a osazen drobným mobiliářem. Zároveň jsme se přihlásili do programu hl. m. Prahy s tématem Výstavba workoutových hřišť, kde vznikají možnosti na realizaci dalších hřišť

Pro některá kontejnerová stání jsme s Pražskými službami nalezli vhodnější umístění. Na přelomu roku  2015/2016 bylo dokončeno technické řešení typových kontejnerových stání, která vychází z architektonické studie FAM /Architekti.

Foto: FAM architekti
Foto: FAM architekti

Pro první vzorové kontejnerové místo byla vytipována lokalita v ulici Nad Kamínkou, kam by se po sloučení měla přestěhovat stání z ulice Karla Černého a K Výtopně. V tuto chvíli běží vyjadřování dotčených institucí (rozvody sítí) k danému místu a sběr cenových nabídek na realizaci projektu. Proběhla a dále probíhají jednání se zástupcem MHMP, který má na starosti odpady, o četnosti svozu a počtu stání. MČ je v této oblasti naprosto závislá na rozhodnutí magistrátu. Problematiku kontejnerových stání ale nevzdáváme a dále budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem a Komisí pro životní prostředí se zástupci magistrátu jednat. Zatím se podařilo navýšit četnost svozu. 

Proběhla dílčí úprava pomníku mistra Jana Husa a byl opraven povrch chodníku. Plácek u kaštanu čeká na úpravu v příštím roce. 

Myslíme si, že veřejný prostor by neměly zaplevelovat billboardy. Proto jsme vypověděli nájemní smlouvu na umístění dvou billboardů proti Lidlu. Na konci roku 2015 byly tyto konstrukce odstraněny. Máme v plánu sjednotit i další menší reklamní poutače zpravidla umístěné po Zbraslavi bez povolení.

Někdy se nám zdá boj s nepořádníky a nenechavci marný, ale nevzdáváme ho. Společná malá vítězství jsou vidět: Karlův stánek – odstranění graffiti, květiny na náměstí, úklid u zahrádek. Dík za iniciativu patří Okrašlovacímu spolku a obyvatelům Zahradní čtvrti. Pro další zlepšování práce jsme pro Vás přichystali  v letošním roce systém nahlašování nepořádku – Lepší místo (http://www.lepsimisto.cz/obec/praha-zbraslav).

Proběhla první etapa úpravy ulice U Malé řeky v prostoru před Městským domem.

Vzniklo nové jezdecké schodiště – kombinace dubových pražců a žulové dlažby, byl upraven bezbariérový vchod do divadla Jana Kašky a Městského domu a byl vysazen první z řady stromů, které jsou v místě plánovány. Prostor je nově osvětlen. Lavičky budou dodatečně doplněny, projekt s nimi počítá.

Foto: www.mc-zbraslav.cz
Foto: www.mc-zbraslav.cz

Dokončena byla rekonstrukce lesoparku Belveder. Termín dokončení stavby se prodloužil o měsíc, zejména z důvodu posunutí výsadeb do příznivějšího vegetačního období. Kolaudace úspěšně proběhla 20. 11. 2015, 4. 12. 2015 se Belveder slavnostně otevřel pro veřejnost. Projekt byl spolufinancován z operačního programu Praha – konkurenceschopnost. Práce na Belvederu ale pro městskou část v žádném případě nekončí, vznikl podrobný plán péče o celou lokalitu a v příštích letech bude probíhat čištění a zpevňování všech prudkých svahů, aby nebyly ohroženy nově zbudované cesty a dřevěný mobiliář erozí a sesuvy půdy a kamení.

006

Rekonstrukci Zbraslavského náměstí, akci financovanou MHMP, se nám nepodařilo posunout s MHMP projektově dále. Pro zpracování a projednání dopravního řešení jsme finanční prostředky našli v našem rozpočtu. Veřejnou prezentaci dopravního řešení a diskuzi s občany na téma funkce náměstí chceme uspořádat ještě do konce roku 2016.

V roce 2016 by mělo dojít na náměstí k rekonstrukci dvou přechodů pro chodce. Budou osazeny dělícími ostrůvky a vybaveny bezpečnostními prvky. Úpravu projektoval BESIP. V říjnu jsme získali z MHMP 4 mil. Kč na rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek na Zbraslavském náměstí. Práce budou provedeny do konce roku a také zlepšíme veřejné osvětlení.

Proběhlo jednání se zástupci ROPIDu o vzniku třetího pruhu na Strakonické směrem do centra, který by byl vyhrazen MHD, IZS a TAXI. Hlavní město tak reaguje na neudržitelnou situaci na této komunikaci, neustálé dopravní kolapsy a zdlouhavá zpoždění MHD. Od podzimu 2015 jsme iniciovali několik jednání se zástupci MHMP a ROPIDu. Nyní ROPID představil projektovou studii a možnosti realizace. Stavba je rozdělena do 3 etap (úseků) dle finanční a stavební náročnosti. Letos byla vyznačena etapa č. 02.

Foto: ROPID
Foto: ROPID

S veřejným prostorem souvisí i výstavba soukromých investorů. Rada nepodpořila výstavbu v ulici Kaškova, Panské zahrady ani v lokalitě Závist. Všechny projekty byly sice za minulého vedení odsouhlaseny, ale veřejnost s nimi seznámena nebyla. Představili jsme je proto na zasedání zastupitelstva. Snažíme se, aby výstavba probíhala s jasnými závazky investorů vůči městské části, které se týkají zejména úprav veřejných prostranství a budování komunikací a sítí. Územní řízení ještě nebyla ukončena a osud všech projektů je zatím otevřený.