2015/2016 – Školství a zdravotnictví

Home / Aktuality / 2015/2016 – Školství a zdravotnictví

Problém kapacity mateřských škol byl pro školní rok 2015/2016 vyřešen jednak menšími stavebními úpravami, které proběhly během letních prázdnin, a také tím, že se v souladu s očekávaným demografickým vývojem nenavýšil počet zájemců o místo ve školce. Podle informací ze školek bylo všem zájemcům o umístění vyhověno jak v minulém (2015/2016), tak v tomto školním roce.

Otázka majetkoprávních vztahů k budově MŠ v ulici Matjuchinova zůstává nedořešena. Po rozhodnutí soudu o výši finančního vyrovnání za užívání objektu v minulých letech jsme uhradili majitelům příslušnou částku, polovinu jsme získali od MHMP. V současné době jednáme o podmínkách dalšího užívání objektu a připravujeme také aktualizaci variant, kam případně přemístit mateřskou školu. Na začátek roku 2017 je naplánováno jednání před odvolacím soudem.

V létě 2015 proběhla úprava sociálního zařízení  a vytvoření přístřešku pro kočárky v jeslích.

Během prodloužených letních prázdnin byla realizována 1. etapa projektu rozšíření základní školy. Získali jsme 28 mil. z MHMP,  20 mil. dotaci z programu MŠMT, kterou stejnou částkou  20 mil. Kč navýšil ještě znovu MHMP. Díky dostavbě byl nejen navýšen počet učeben a tříd školní družiny, byla zrekonstruována také sociální zařízení, jídelna, prostory šaten a do školy přibyde i druhá tělocvična. Také byla zpracována studie rekonstrukce školního hřiště u budovy Nad Parkem, která zahrnuje sportoviště a skate park.

031

Realizaci významně urychlilo úspěšné jednání o majetkoprávních vztazích k pozemkům pod budovou ZŠ Nad Parkem. Soudní proces byl zastaven díky dohodě o odkoupení pozemků. Hlavní město přispělo na odkoupení částkou 6 200 000 Kč, což pokrylo celou kupní cenu. Celá pozemek pod ZŠ patří tedy nyní městské části.

032

Společně se školskou komisí a vedením školy řešíme otázky výchovných, sociálních a vzdělávacích potíží ve škole se zapojením školního psychologa, metodika prevence, speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. Zároveň se snažíme pečovat o přívětivé klima školy, proto radnice ve spolupráci se školskou komisí připravila projekt veřejné debaty vedený organizací EDUin s názvem „Rodiče a škola jako spojenci při výchově a vzdělávání našich dětí“, zaměřený na spolupráci a otevřený dialog školy, radnice a veřejnosti. Na podzim byla po ukončení funkčního období ustavena Rada školy v novém složení.

Bezpečnosti dětí na přechodech měl pomoci projekt Dobrovolníci na přechody, který se však i přes široce zaměřenou kampaň nesetkal u občanů s velkým zájmem. Stejnou zkušenost mají i jiné městské části, na některé jsme se obrátili s prosbou o radu a inspiraci. Nyní se pokoušíme projekt upravit a znovu představit.

033

Pro dobré fungování školských zařízení jsme museli realizovat úpravy právních vztahů mezi městskou částí a příspěvkovými organizacemi. Proběhla tedy revize a změna zřizovacích listin a majetkových smluv, kvalifikace parametrů pro poskytování finančních příspěvků, nastavení pravidel pro odměňování ředitelů a zásadně byl změněn způsob výkonu veřejnosprávní kontroly. Některá opatřená nejsou na první pohled příliš populární, ale věříme, že jasná pravidla a postupy pomohou oběma stranám a v každodenní praxi se osvědčí. 

Pro žádosti o dotace z EU je v mnoha případech stěžejní zpracování Místního akčního plánu vzdělávání. Bez něj nelze v některých výzvách ani žádost podat. Plán musí být zpracován ve spolupráci s Prahou 16, na jaře 2016 byly uskutečněny první schůzky, dodány podklady, nyní čekáme na další pokyny z Prahy 16.

Začali jsme uskutečňovat sociální projekt pro Zbraslav – koncepční plánování sociálních služeb. V rámci úřadu MČ doplníme pracovní pozici veřejného opatrovníka o činnosti sociálního pracovníka. Bude zajišťovat sociální poradenství pro občany s propojením na místní, pražské i regionální poskytovatele sociální péče. MHMP vypsal grantovou výzvu na přípravu sociálního projektu, do které jsme se zapojili a získali 90 000 Kč.

Zmapovali jsme přes dvě desítky poskytovatelů pro/sociálních služeb v naší městské části, setkali jsme se s nimi a společně zpracujeme informační materiál pro veřejnost. Připravujeme setkání všech poskytovatelů pro-sociálních služeb, a to v rámci celého prezentačního dne těchto aktivit.

Zpracováváme mapu bez/bariérovosti jako podklad pro investiční záměry městské části. Poskytli jsme informace hlavnímu městu pro projekt bezbariérových zastávek MHD.

Připravujeme nová pravidla pro přidělování bytů v DsPS, aby odpovídala potřebám seniorů a našim možnostem. Důležitá jsou setkání se seniory v Domě s pečovatelskou službou, kdy řešíme jejich podněty a stížnosti. Často se věnujeme provozním záležitostem a řešením všednodenních problémů, vedoucích ke zlepšování života seniorů na Zbraslavi.

Zlepšení dostupnosti lékařské péče je jistě otevření nové polikliniky na Žabovřeskách. Se soukromým investorem jsme spolupracovali na zajištění zázemí pro její provoz, včetně parkování. Jednali jsme o zajištění možnosti výjezdu záchranné služby ASČR k místním případům, které dle stávající legislativy musí obstarávat Záchranná služba hl. m. Prahy. V těchto jednáních pokračujeme.

Důležitá jsou pro nás setkání při slavnostních příležitostech a ceremoniálech jako jsou svatby, vítání občánků a životní jubilea. Vždy si odnášíme potěšení z chvil strávených s občany a energii do další práce.