Aktuality

Home / Archive by category "Aktuality"

Vážení občané, milí sousedé,

děkujeme všem, kteří jste přišli k volbám. Zisk 51,17 % hlasů, který znamená 10 mandátů 100pro Zbraslav, je potvrzením proměny Zbraslavi, kterou jsme společně nastartovali před čtyřmi lety. Nesmírně si toho vážíme.

Na zítřejší den je svoláno ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na které vás srdečně zveme. Koná se od 17:30 v Městském domě, U Malé řeky 3. Na programu jednání je volba vedení města. Návrh, který budeme předkládat, jsme vám již představili ve volební kampani. I nadále bychom chtěli pracovat ve stejném týmu – Zuzana Vejvodová, starostka, místostarostové Michaela Bernardová a Filip Gaspar a radní Zuzana Wildová a Radek Rejna.

Rádi bychom poděkovali za uplynulé čtyři roky – zastupitelům za vzájemnou podporu dobrých projektů, radním za skvělou práci, zaměstnancům městské části za jejich pracovní nasazení, bez kterého by naše představa o proměně Zbraslavi nebyla uskutečnitelná.

Děkujeme všem obyvatelům Zbraslavi. Bylo pro nás ctí pracovat pro naši městskou část.

Před volbami jsme slíbili, že se nezměníme a budeme Zbraslav spravovat společně s Vámi ve prospěch všech jejích obyvatel. Již zítřejší zasedání bude tedy nejen ustavující, ale již také pracovní. Projednávat se bude návrh rozpočtového provizoria, podle kterého bude městská část hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2019, a výše neinvestičního příspěvku pro oblast školství na rok 2019, aby naopak školy mohly sestavit svůj rozpočet na rok 2019. Pro neziskové organizace je důležité vyhlášení grantového programu pro rok 2019. Dále jsou k projednání některé majetkové body, podání občanů o výstavbě na Závisti a petice za zřízení autobusové zastávky. Projednávat budeme také spolupráci MČ a SK Zbraslav z.s. na projektu rekonstrukce sportovních ploch. Body, které rada pro zasedání připravila, jsou dostupné na webu městské části.

Zbraslav je krásné město s bohatou historií a úžasným potenciálem pro budoucnost, ve kterém dnes žije deset tisíc skvělých lidí. Rádi budeme v práci pro Zbraslav pokračovat – s nasazením, odborností a s pracovitostí, s pozitivním přístupem, otevřeností a s dobrou náladou.

vaše 100pro Zbraslav

Volby 2018

100pro Zbraslav – víme, jak pokračovat

ZŠ Vl. Vančury, budova Hauptova a U Lékárny – výstavba nových šaten

Po vyhoření šaten budovaných v akci Z přišla šance vyřešit nejen šatny, ale i další věci, které dolní škole chybí – bezpečný bezbariérový vstup, výtah, odborné učebny, šatny pro tělocvičnu. Pro děti 2. stupně chceme moderní školu. Vidíme, že to jde – stavebně i organizačně!

Už jsme udělali: Sběr požadavků školy. Rozvojová studie školy. Debata s žáky nad jejich potřebami a přáními.

Co je pro žáky důležité: šatní skříňky, odborné učebny, šatny pro tělocvik, shromaždiště před školou.

Víme, jak budeme pokračovat! Instalujeme potřebný počet šatních skříněk, budeme postupně projektovat a realizovat dílčí etapy podle nárůstu počtu žáků a postupného zřizování odborných učeben. Budeme hledat možnosti financování.

Rozvojová studie:


 

Multifunkční sportoviště Nad Parkem

Zbraslav už dlouhou dobu potřebuje nová sportoviště. První náš projekt je revitalizace školního hřiště Nad Parkem na moderní multifunkční sportoviště pro školu, veřejnost i sportovní oddíly

Už jsme udělali: Připravili jsme projekt, sehnali jsme dotaci 30 mil. V říjnu bude otevřený skatepark.

Víme, jak budeme pokračovat! Vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a budeme stavět. Celý areál chceme otevřít na jaře 2019.

Situace hřiště:

Ilustrační foto – areál Pražačka


zdroj: i-dnes

 

Zbraslavské náměstí

Zbraslav si zaslouží funkční a bezpečné náměstí, které nám všem bude sloužit dopravně, k setkávání, práci i trávení volného času.

Už jsme udělali: Připravili jsme podklady pro zadání architektonické soutěže s přihlédnutím k názorům obyvatel získaných na společných setkáních. Realizovali jsme úpravy veřejného prostranství a mobiliáře, které již nešlo odkládat. Požádali jsme Prahu o dotaci na uspořádání soutěže a na projektové práce.

Víme, jak budeme pokračovat! Vypíšeme architektonickou soutěž. Budeme realizovat další drobné úpravy, hlavně vstup k zámku a prostor parkoviště.

Drobné proměny:

Ilustrační foto – návrh Jihlava


zdroj: i-dnes

 

Lokalita Na Vrškách

Nelíbí se nám, že obyvatelé žijí v zanedbaném a nebezpečném prostředí. Líbí se nám kouzlo místa. Vidíme významný potenciál pro zlepšení.

Už jsme udělali: Dotazník pro občany – sběr názorů, podnětů, přání, Návrh variant řešení, Veřejné setkání – představení variant občanům, diskuze

Co je pro obyvatele důležité: bezpečnost, estetika, parkování, doprava, dešťové vody, vyřešení nevhodného privátního užívání vodní nádrže

Víme, jak budeme pokračovat! Budeme projektovat ve spolupráci s občany, hledat možnosti dotace, připravíme realizaci.

Podívejte se na prezentaci:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrLknoZm7ktlcSqp28dGkeZzKlCfpdS13uGjfRgQpYYbg9Q/viewform


 

MŠ Ottova – dostavba

Pro udržení dostatečné kapacity mateřských škol (budova v Matjuchinově ulici není naše) navrhujeme dostavbu v MŠ Ottova. Jeden pavilon a úprava vnitřních dispozicí zvýší kapacitu o jednu třídu pro 25 dětí.

Už jsme udělali: Rozvojová studie školy.

Víme, jak budeme pokračovat! Budeme postupně projektovat a realizovat dílčí etapy podle organizačních možností školky. Budeme hledat možnosti financování.

Rozvojová studie:

Na čem pracuje 100pro Zbraslav – na 100%!

Na čem pracuje 100pro Zbraslav – na 100%!

S Českou poštou pracujeme na lepší pobočce pro Zbraslav – dostatečně velká, bezbariérová, u zastávky MHD, s parkováním. Společně jsme jednali o možnosti přestavby stávající pobočky nebo jejího přesunu do jiného objektu. Protože MČ nemá žádný vhodný objekt, dali jsme ČP tipy na soukromé objekty. S ČP máme domluveno další jednání o rozsahu služeb, spolupráci v rámci služeb Czechpoint a případné podpoře MČ pro novou pobočku. Situace po dlouhé době vypadá nadějně.

Bezpečný přechod pro chodce a odstavné parkoviště u nádraží – MČ nevlastní v dané lokalitě potřebné pozemky. Vlastníci pozemků, budov ani odbor dopravy nám nijak nepomohli. Požadujeme po Praze řešení v rámci projektu Pražská mobilita a zavedení ploch pro P+R do územního plánu. V jednáních budeme pokračovat, nyní možná snáz, díky uskutečněným majetkovým převodům (ČD, SŽDC, Praha).

Tlačíme na zrychlení opravy Žabovřeské ulice, kterou má ve správě TSK hl. m. Prahy, – „vnutili“ jsme se jako účastník projektu, všechny podklady dodáváme v předstihu, účastníme se na jednáních s projektanty i s občany, kterých se stavba dotýká. V souvislosti s Žabovřeskou proběhla v posledních 4 letech desítka pracovních i politických jednání. Letos by konečně mělo být hotové stavební povolení a rekonstrukce by měla začít na jaře 2019. Také jsme prosadili požadavek na pokračování projektu prodloužením o etapu ulice K Peluňku, včetně vybudování chodníku. Projektové práce byly zahájeny v letošním roce.

Přesun zastávky 129 Žabovřesky – složitější, než složité! Řešíme stavební povolení, několikrát jsme byli nuceni doplňovat dokumentaci o nové požadavky TSK, Dopravního podniku. Navíc také řešíme smlouvu se společností Lidl, na jejímž pozemku musí být část zastávky. Realizace stavby je plánována na rok 2019.

Autobusové stanoviště na Baních i pro 165 – Paškova zpět obousměrná. Projektovou studii na novou autobusovou stanici u vodojemu jsme letos předali společnosti Ropid a TSK, které připravují realizaci stavby s příslibem v letech 2019-2020. Stavba je nad finanční možnosti Zbraslavi.

Výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního sportoviště Nad Parkem – soutěž jsme museli dvakrát zrušit. Nabídkové ceny v době stavební konjunktury jsou nadsazené. Třetí výzva je připravena k vyhlášení během října. Rádi bychom, aby hřiště bylo dokončeno v roce 2019. Požádali jsme o další finance hl. m. Prahu. Skatepark bude otevřen v říjnu 2018.

Nová nájemní smlouva pro Centrum Třešňovka na pozemcích města – vlastníci haly se zavázali před více než 13 lety dokončit projekt ve zcela jiné podobě, než v jaké je realizován dnes. Společně s Prahou jsme vyhráli soudní spor o vlastnictví pozemků. Soud rozhodl, že pozemky nemůžou přejít na majitele haly (Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. a RELAX SPORT CENTRUM ZBRASLAV). Užitek z městských pozemků pro obyvatele městské části zajistí jedině nová nájemní smlouva. Naše požadavky jsou oprávněné – transparentní nájemce, jasné vymezení účelu areálu (sportovní plochy, jiné komerční využití), obvyklé nájemné stanovené podle charakteru využití stavby, termín dokončení stavby, doba trvání nájmu, záruky pro MČ i pro nájemce. Provozovatelé areálu přes rok nijak nereagují na naše návrhy a za užívání pozemků neplatí. Neoprávněné podnikání na městských pozemcích je kvalifikováno jako bezdůvodné obohacování soukromé společnosti. Proto musela městská část, jako řádný hospodář, podat žalobu. Náš postup konzultujeme s hlavním městem Prahou a veřejně projednáváme na zastupitelstvu MČ.

Zbraslavské náměstí – vypsání architektonické soutěže je připravené. Pro zadání jsme zpracovali relevantní podklady s přihlédnutím k názorům obyvatel získaných na společných setkáních. Požádali jsme o dotaci hl. m. Prahu. V souvislosti s náměstím byl dosud vypracován plán regenerace památkové zóny a dopravní generel Zbraslavi. Průběžně probíhají drobné úpravy náměstí a pomník již září novotou!

Zahájení stavby skautské klubovny – od loňského roku běží stavební řízení. I když byl projekt několikrát konzultován s majiteli sousedních nemovitostí, tak se proti vydanému stavebnímu povolení sousedka odvolala. Námitky se týkaly mj. umístění lesního hřiště, venkovní mlatové plochy a oplocení areálu. Udělali jsme vstřícný krok a projekt upravili. Po vydání stavebního povolení se může začít okamžitě stavět.

Zbraslav slaví 100let republiky – 28. 10. 2018: 11:00 slavnostní mše v kostele sv. Jakuba Staršího, 14:00 slavnostní shromáždění na Zbraslavském náměstí, znovuodhalení pomníku, zasazení Stromu svobody, 15:00 lidová veselice s ohňostrojem před Městským domem. Přijedou přátelé ze Sommiéres. Všichni jste srdečně zváni!

Naši podporovatelé

Naši podporovatelé

Byli s námi celé čtyři roky. Sledovali naší práci, pomáhali nám nápady i kritikou. Prostě byli v tom s námi. Podpořili nás i ve volební kampani. Umístili naše plakáty a bannery, nosí naše placky. Napsali nám svoji podporu. Děkujeme moc.

Tým 100pro Zbraslav

 

Vyjadřuji poděkování a podporu současnému zastupitelstvu Zbraslavi v čele se 100pro Zbraslav za uplynulé volební období. Podařilo se Vám mnoho na první pohled viditelných podniků a je patrný výrazný příliv peněz na Zbraslav (a nemyslím peníze developerů). Jste skvělí organizátoři. Zbraslav výrazně prokoukla, je radost se tu pohybovat. Líbí se mi Váš neformální přístup a logické selské, a nikoli úřednické uvažování. Cítím se tu bezpečně, když vím, že otevřeně a neúplatně hájíte každodenní zájmy obyvatel (například proti těžařům písku u Berounky).

S přáním opakovaného volebního úspěchu
MUDr.Silvie Kobzová, záchranná služba


Volím 100pro Zbraslav, protože jste schopni diskutovat s aktivními lidmi, dobré nápady realizovat a za Zbraslav a za její občany bojovat.

Libor Vejpustek


Budu volit 100pro Zbraslav, protože jejich práce na radnici přinesla na Zbraslav viditelná i méně viditelná zlepšení, která usnadňují a zpříjemňují spoustě lidí život. Jako matka malých dětí jsem ocenila úpravu náměstí pro bezpečnější přecházení, jako občanka Zbraslavi pak otevřenější komunikaci radnice s občany, a to nejen díky participativnímu rozpočtu. 100pro Zbraslav nepotřebuje mluvit o Zbraslavi bez bariér, 100pro Zbraslav činí Zbraslav bez bariér.
Jako organizátorka příležitostných akcí pro spoluobčany cítím ze strany úřadu pod vedením 100pro radnice rovněž velkou podporu.
Za poslední 4 roky vnímám snahu radnice proměňovat Zbraslav nejen po stavebně-technické stránce, ale také snahu vytvářet tu místo, kde se prohlubují vzájemné vztahy a lidem se tu dobře žije.

Jana Petrášková


Podporujeme 100pro Zbraslav.

Dana a Luboš Kratochvílovi


Vážení 100pro Zbraslav.
Rád bych vás podpořil v současné předvolební kampani.
Na Zbraslavi bydlím 15 let a velmi dobře si pamatuji ospalou atmosféru městečka, kde supermarket s potravinami zavírá v 16:30, a kde jednou z mála kulturních akcí je jednou měsíčně sobotní trh s uzeninami na náměstí.
O to více byly od začátku vidět změny na Zbraslavi po minulých komunálních volbách.
Při procházce Zbraslaví je to zřejmé na každém kroku: vysázené nové aleje a upravená zeleň po celé Zbraslavi, čerstvě opravený pomník na náměstí, krásně zrevitalizovaný Belvedér. Jako rodič oceňuji každoroční rozšiřování veřejných sportovišť, hracích ploch i velkou a nákladnou rekonstrukci a rozšíření základní školy i podporu skautingu, ke kterému mám blízko.
Běžte se odpoledne podívat na plácek do Slunečního parku, je plný hrajících si dětí a rodičů a na pingpongový stůl se stojí fronta!
A to vše za stejného finančního rozpočtu jako předchozí radnice. Je vidět obrovská a úspěšná aktivita při získávání dotací od magistrátu i z evropských peněz.
Na Zbraslavi se konečně povedlo otevřít a oživit veřejné prostory, ze kterých vyhnali už naše předky.
Jsem tomu rád, tímto plně podporuji s celou svou rodinou stávající vedení radnice v čele se 100pro Zbraslav.
Ať jste tak úspěšní, jako dosud a ať se vám vede ve stávajících komunálních volbách!

MUDr. Richard Kobza s rodinou


Podporuji 100pro Zbraslav!

Petra Hamerská


Blíží se opět komunální volby (5. a 6. října) a já bych opět chtěla podpořit 100pro Zbraslav. Chcete vědět proč? Kromě jiného proto, že většinu z nich osobně dobře znám a vím, že se jim dá věřit, že to opravdu dělají pro Zbraslav. Táhnou všichni za jeden provaz a i kandidáti „na chvostu“ kandidátky nejsou jen do počtu, ale pro Zbraslav pracují. A také se angažovali a pracovali pro Zbraslav už dávno předtím, než kandidovali. To na jiných kandidátkách nevidím, tím se 100pro Zbraslav odlišuje od jiných hnutí. V článku Co se nám už povedlo, si můžete přečíst, na čem všem ty čtyři roky pracovali. A pokud se Vám to líbí, pak v jejich programu najdete, co by se ještě na Zbraslavi mohlo zlepšit, dáme-li jim znovu příležitost. Začít mohou hned, bez přerušení, spousta věcí je již připravena nebo dokonce rozběhnuta a prolíná se do dalšího volebního období. Myslím, že program 100pro Zbraslav Co pro Zbraslav budeme dělat navíc není jen „udržovací“ – jeho autoři a autorky mají nadhled a velké cíle směřující za horizont volebního období – například Příměstský park Soutok (proti těžbě štěrkopísku), Domov pro seniory a další. Zároveň je jejich program i realistický vzhledem k již získaným zkušenostem.
Jejich mottem není „slibem nezarmoutíš“, jak dobře známe z celostátní úrovně politiky. Slibovat věci, které nejsou v kompetenci naší městské části, je neuslyšíte. Můžete se ale spolehnout, že budou jejich realizaci požadovat po zodpovědných úřadech v zájmu Zbraslavi.
I proto budu znovu volit 100pro Zbraslav. Jsou číslo 2 na seznamu stran a hnutí kandidujících na Zbraslavi.

Květa Carzoli


Díky 100pro Zbraslav naše Zbraslav ožila kulturními a společenskými akcemi a proto máme možnost se potkávat s ostatními.
Díky 100pro Zbraslav nemám pocit, že sem jezdím jen přespat, ale že tu skutečně naplno žiji.
Oceňuji, že je zde vedení, které komunikuje s občany a nesedí jen někde zavřené v kanceláři a našlo si cestu k lidem.
Je toho ještě hodně a už jen to, že jsme naladěni na stejnou vlnu, což je v dnešní politické situaci příjemné, mi dodává klid a víru, že s vámi půjde Zbraslav správným směrem a bude se dále rozvíjet.

Šárka Vlasana