Co se nám už podařilo

Home / Archive by category "Co se nám už podařilo"
Veřejný prostor

Veřejný prostor

 • Zavedli jsme opravdu systematický úklid a péči o městskou zeleň. Část prací zadáváme organizaci Etincelle, která zaměstnává handicapované.
 • Na ulici Elišky Přemyslovny od Zahradní čtvrti až na Baně jsme obnovili stromořadí, založili trvalkové záhony a vyměnili zastávky.
 • Dokončili jsme rekonstrukci lesoparku Belveder, upravili Městskou zahradu, prostor před Městským domem v ulici u Malé řeky, začali jsme stavět park na Slunečním městě.
 • Uklízíme a sekáme veřejně přístupné plochy jako je Třešňovka a Borovičky, kolem Karlova stánku.
 • Na Zbraslavském náměstí jsme zrekonstruovali pomník, opravili chodníky, osadili nové jasnější a úsporné lampy, postavili bezpečné přechody a nové autobusové zastávky, zasadili stromy a vysázeli květinovou výzdobu.
 • Zřídili jsme upravená kontejnerová stání a zajistili častější svoz odpadu.
 • Instalovali jsme cvičební prvky a vybudovali fitparky na Slunečním městě vedle oválu, v Kamínce, u Rákosníčkova hřiště.
 • Rozsvítili jsme kruhový objezd.
 • Podpořili jsme zahrádkovou kolonii a se zahrádkáři vyčistili a upravili jejího okolí.
 • Ve veřejném prostoru najdete realizované návrhy z Participativního rozpočtu – např. zastávky, trampolínu, fitpark, ping-pongové stoly, barevné trafostanice.

 


 

Otevřená radnice

Otevřená radnice

 • Změnili jsme způsob chování radnice vůči občanům a zavedli jsme nový princip účasti občanů na řízení města.
 • Jednoduchým přístupem k informacím na vylepšeném webu MČ, novém facebooku, v nezávislých Zbraslavských novinách a v novém Infocentru na náměstí jsme informovali o naší práci a dění na Zbraslavi.
 • Pro sledování hospodaření městské části jsme zavedli aplikaci Klikací rozpočet.
 • Zveřejňovali jsme smlouvy, veřejné zakázky, zápisy a usnesení rady a zastupitelstva, před zasedáním zastupitelstva projednávané materiály, audiozáznamy z jednání.
 • Sestavili jsme funkční úřad pro realizaci investic, péči o obec i výkon služeb občanům.
 • Zavedli jsme projektové řízení a uspořili čas a peníze zavedením nových programů a aplikací.
 • Budovu úřadu jsme upravili, vyčistili, vymalovali.
 • Do úřadu se dostanete s kočárkem i na vozíčku.
 • Sehnali jsme více peněz do rozpočtu na investice i na provoz.
 • Hospodařili jsme s přebytkem.
 • Opravili jsme více jak 10 bytů a jejich pronájmem získali peníze na další opravy.
 • Hasičům jsme koupili novou cisternu za 8 mil. Kč a připravili projekt přestavby zbrojnice.
 • Napravili jsme majetkové nespravedlnosti – pozemky pod základní školou, Pod Beránkem, v Lomařské, v Gutfruendově, v areálu technických služeb.
 • Vypověděli jsme smlouvy neseriózním partnerům v Třešňovce, v pekárně na náměstí.
 • Ptali jsme se občanů na jejich názory k prioritám Zbraslavi, o Slunečním městě, o Vrškách, o náměstí, o sociálních službách, zvali jsme občany na setkání s radními.
 • Podněty od občanů jsme vyřizovali i novou aplikací Lepší místo.
 • V rámci Participativního rozpočtu jsme zrealizovali 14 návrhů za celkem 2,6 mil. Kč. O těchto penězích rozhodli svými návrhy a hlasováním občané.
 • Za Participativní rozpočet a noviny jsme byli oceněni na setkání Správných radnic

 


 

Školství a sociální oblast

Školství a sociální oblast

 • Pro zbraslavské školáky jsme zajistili o 280 míst ve škole víc, novou tělocvičnu, šatny, jídelnu a dostavbou ZŠ Nad Parkem za 80 mil. Kč jsme vyřešili problém kapacity zbraslavské školy.
 • Vybavili jsme školu novými interaktivními tabulemi.
 • Pro školu jsme zajistili účast v projektech Paměti národa a výukové programy.
 • Stavíme Eliščinu zahrádku v MŠ Matjuchinova.
 • Abychom mohli čerpat dotace do školství, stali jsme se členy řídícího týmu Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 16.
 • Provozovali jsme v Praze výjimečné dětské jesle, financovali provoz i investice.
 • Postavili jsme tým pečovatelek a dvou nových sociálních pracovnic, který je připraven pomoci vám v tíživé životní situaci.
 • Pro seniory jsme rozšířili nabídku obědů, zřídili Seniortaxi, podporovali jejich činnost v KLASu i pravidelná jarní a vánoční setkávání.
 • Finančně jsme podpořili poskytovatele sociálních služeb na Zbraslavi – stacionář Julie, Helpless, Modrý klíč, prostor jsme poskytli pro prádelnu Zelený ostrov, práci při úklidu obce sdružení Etincelle.
 • Spolu s lékaři jsme připomínkovali plánovanou privatizaci polikliniky a jednali jsme s ministerstvem zdravotnictví, aby na Zbraslavi zůstaly zachovány zdravotnické služby.

 


Komunitní život – kultura, sport, volný čas

Komunitní život – kultura, sport, volný čas

 • Podpořili jsme nebo organizovali tradiční akce Zbraslavské vánoce, Slavnosti Elišky Přemyslovny, Dětský den, Vejvodova Zbraslav, Zbraslav – Jíloviště, Zbraslavské pašije, Zbraslavský salon, Jízda svrchu i nové Dny zdraví a pohybu, Sportovní dny, Rozmarná plovárna, Bonsaje na Zbraslavi, Školní fotbalový pohár, Škola vysokého kola, sousedská setkání u vánočních stromků, obnovili jsme Zbraslavské jarmarky.
 • Rok pro Zbraslav, Rok Karla IV. a Osmičkový rok pro Zbraslav přinesly koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky a připomněly významné události nejen zbraslavské historie.
 • Formou grantů jsme rozdělili více peněz místním spolkům, organizacím, občanům na podporu jejich činnosti.
 • Půjčovali jsme jim městské budovy a pozemky, mobiliář pro akce.
 • Přidali jsme peníze místní knihovně na činnost i na další knihovnici.
 • Zajímavé výstavy jste viděli v nové Galerii Zbraslav.
 • Zbraslavská kulturní společnost dostala novou dlouhodobou smlouvu na Divadlo Jana Kašky.
 • Pro skauty jsme připravili stavbu klubovny v bývalé prádelně a máme na ni dotaci 12 mil. Kč.
 • Na Žabovřeské jsme z dotace EU 12 mil. Kč začali stavět kulturně komunitní centrum pro volnočasové aktivity pro všechny generace. Provozovatelem bude Pexeso z.s., které vyhrálo výběrové řízení na partnera projektu.
 • Se Sokolem jsme podepsali dohodu o spolupráci na výstavbě multifunkčního sálu v kině.
 • Připravili jsme projekt moderního multifunkčního sportoviště Nad Parkem pro veřejnost i sportovní oddíly, sehnali jsme dotaci 30 mil. a postavili 1. etapu skatepark.
 • Opravili jsme pomník na náměstí, vrátili sochu sv. Václava do zámeckého parku, opravili Karlův stánek.
 • Navázali jsme mezinárodní partnerství s francouzským Sommières, kam jsme také vypravili zájezd.
 • Znovu jsme začali psát Zbraslavskou kroniku.

 


 

Laguny, řeky, nábřeží

Laguny, řeky, nábřeží

 • Oslovili jsme okolní městské části, Černošice a Prahu, abychom při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky postupovali společně.
 • Společně jsme o tom podepsali memorandum a vymysleli jsme projekt Příměstský park Soutok.
 • Vystoupili jsme proti projektu splavnění Berounky, které by zcela zničilo přírodní charakter říční krajiny a potlačilo její dnešní kvalitní rekreační funkci, a navrhli jsme změnu zákona o vnitrozemské plavbě.
 • Bojovali jsme proti těžbě štěrkopísků u Lahovic, která by zničila krajinu v nivě Berounky a na 30 let zatížila obyvatele prachem, hlukem a těžkou dopravou.
 • Prosadili jsme výstavbu protipovodňové zdi u zámku a u tenisu.
 • Uklízeli jsme a sekali levý břeh Vltavy, aby se mohlo lépe projít od Lahoviček do Strnad i pobýt u řeky.
 • Pro vznik oddychové zóny v Lahovičkách jsme koupili pozemky u řeky.
 • Prosadili jsme projekt pěšího propojení cyklostezkou z Lahovic do Strnad.
 • Obnovili jsme přístaviště parníků na Zbraslavi.