Město a krajina

Home / Program 2018 - 2022 / Město a krajina
Město a krajina

Krajina nás obohacuje a zavazuje k odpovědnému jednání, které zachová hodnoty Zbraslavi a jejího okolí i pro naše děti. Zbraslav je brána do říčních údolí a brdských lesů, naše povinnost je pokračovat v práci předků v péči o naše město a krajinu.

Příměstský park Soutok už je známá značka. PROJEKT, který tu ještě nebyl. Jsme hrdí na to, že jsme byli u jeho zrodu a jsme také jedním z hlavních partnerů a spoluorganizátorů. Kromě udržitelné správy celého území s důrazem na rozvoj biodiverzity a rekreačních funkcí usilujeme také o zastavení záměru splavnění Berounky a těžby štěrkopísků. Hlavním tématem pro nás je a bude zabránění megalomanskému projektu splavnění řeky Berounky. Tento projekt by naprosto změnil charakter řeky v betonový plavební kanál plný jezů a stojaté vody, zničil přírodní charakter území, nenávratně poškodil Berounku a vzal by místním obyvatelům, rybářům, turistům a v neposlední řadě i živočichům v ní a okolo ní žijícím jejich starou řeku. Záměr není v zájmu okolních městských částí, je v rozporu s přirozeným a udržitelným rozvojem údolní nivy Berounky a s funkcí plánovaného Příměstského parku Soutok.

 

Bojujeme proti splavnění Berounky

Stará řeka. Berounka. Jedna z posledních, jež zůstává nedotčená, nespoutaná…

 • Už jsme urazili velký kus cesty. Připravili jsme paragrafové znění novely pro změnu Zákona o vnitrozemské plavbě, které navrhuje úplné vypuštění splavnění Berounky z tohoto zákona.
 • Budeme usilovat o projednání této novely v Parlamentu ČR
 • Berounku budeme spravovat spolu s okolními městskými částmi a hlavním městem Prahou s cílem zachovat přírodní charakter řeky a jejích břehů a zajistit ochranu před povodněmi.

 

Příměstský park Soutok

Pokračujeme v přípravě založení instituce Přírodní park Soutok. Řešíme povahu a prospěšnost jednotlivých záměrů v území. Usilujeme o vytvoření podobného modelu příměstské krajiny, jaký mají ve francouzském Lille – Espace Nature Lille Métropole, nebo italském Milánu – Parco Agricolo Sud Milano.

 • Najdeme nejlepší formát pro společné rozhodování o území
 • Vybereme pilotní projekty pro realizaci
 • Pracujeme spolu s IPR Praha na územní studii rozvoje celé oblasti soutoku

 

Vltava a její okolí

Kaňon Vltavy je vhodný pro každodenní rekreaci a její břehy pro pěší a cyklistickou dopravu mezi částmi Zbraslavi a centrem Prahy.

 • Budeme pokračovat v údržbě břehů řeky k zajištění pohodlného průchodu
 • S hlavním městem Prahou připravujeme rekonstrukci ulice U Malé řeky a Kaškova nábřeží, máme projekt a stavební povolení
 • V Lahovicích a Lahovičkách doplníme mobiliář a posílíme údržbu zeleně a místních komunikací

 

Lahovice, Lahovičky, Strnady, Závist

Nepolevíme v tlaku na hlavní město, aby připravilo výstavbu potřebné občanské vybavenosti.

 • Není možné, aby se v Lahovicích a Lahovičkách zastavil život jenom proto, že nejsou chráněny proti povodni. Budeme usilovat o změnu stavební uzávěry
 • Chceme vodovod a kanalizaci do Strnad
 • Pro Závist zajistíme větší bezpečnost dopravy na Komořanské a výstavbu v rámci udržitelného rozvoje
 • Jsme proti výstavbě na loukách u Komořan
 • Budeme přispívat na provoz ZOO koutku a pokračovat ve spolupráci s obcí Dolní Břežany, která projektuje jeho celkovou rekonstrukci
 • Budeme společně s našimi sousedy udržovat cesty a stezky

 

Havlín, Borovičky, Baně

Budeme pečovat o lesoparky a sady, aby naše krajina byla zároveň přírodou i zahradou.

 • Borovičky musí zůstat nezastavitelným územím, nástrojem je územní plán (návrh Metropolitního plánu), který budeme aktivně sledovat a připomínkovat
 • Zahrádková osada Kamínka musí zůstat zahrádkovou osadou, nástrojem je územní plán (návrh Metropolitního plánu), kde je její ochrana zakotvena. Budeme pokračovat ve spolupráci s vedením zahrádkářské osady, v podpoře a rozvoji zahrádek.
 • Revitalizujeme vodní toky, prameny, studánky a mokřady
 • Úpravou vodní nádrže Na Vrškách vznikne zbraslavský biotop