Otevřená radnice

Home / Program 2018 - 2022 / Otevřená radnice
Otevřená radnice

Radnice bude úřadem vstřícným k potřebám občanů ve všednodenním fungování a s jejich zapojením bude tvořit dlouhodobých plány.

Otevřené dveře radnice jsou symbolem našeho otevřeného přístupu, pozvánkou ke vstupu do příjemného prostředí a výzvou ke vzájemné komunikaci.

 

Na úřadě pracujeme profesionálně

Od zaměstnanců úřadu budeme i nadále vyžadovat profesionální práci a vstřícný přístup k občanům.

 • Vstřícné jednání úřadu vůči občanům a odborné a rychlé vyřešení úkolu
 • Bezbariérový přístup do úřadu a příjemné prostředí pro občany i zaměstnance
 • Podpora vzdělávání úředníků a zajištění technických podmínek pro jejich práci

 

Občany informujeme úplně a včas

Budeme i nadále zveřejňovat informace městské části a zřízených organizací a to nad rámec zákonných povinností ve formě, která je pro občany srozumitelná a přehledná.

 • Rozvoj internetové prezentace po stránce obsahové i technické
 • Ucelené informace o dění v obci prostřednictvím aplikací na míru (např. Lepší místo, Klikací rozpočet)
 • Profesionálně vedené Zbraslavské noviny vydávané dle jasných pravidel a etického kodexu, poskytované zdarma
 • Materiály pro jednání zastupitelstva pro občany zveřejňované včas a úplně nad rámec povinností
 • Konstruktivní diskuse s občany na zasedáních zastupitelstva

 

Hospodaříme řádně s penězi i majetkem

Budeme hospodařit vyrovnaně, zajistíme financování investičních akcí a účelné využívání majetku obce.

 • Provozně vyrovnané a šetrné hospodaření obce
 • Plánování investic a zajišťování financí na jejich realizaci z dostupných zdrojů včetně dotačních výzev
 • Využívání internetových aukcí pro veřejné zakázky s možností zapojení občanů a podnikatelů
 • Přehledné zveřejňování rozpočtu a jeho čerpání, všech uzavřených smluv a veřejných zakázek
 • Zajištění přehledného zveřejňování hospodaření škol formou klikacího rozpočtu
 • Účelné nakládání s majetkem a hospodárná péče o něj
 • Pokračování v nápravě majetkových nespravedlností a narovnání nevýhodných smluv z dřívějších let (pozemky pod komunikacemi, kauza RSC)

 

Posilujeme bezpečnost a ochranu obyvatel

Budeme i nadále usilovat o zvýšení bezpečnosti v městské části a zajištění lepší připravenosti obce na krizové situace.

 • Zajištění pořádku a bezpečnosti ve veřejném prostoru posílením hlídek městské policie
 • Bezpečnost dopravy a chodců stavebními úpravami komunikací, dopravním značením a hlídkovou činností
 • Prevence kriminality a sociálně patologických jevů
 • Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR
 • Podpora služebny Městské policie na Zbraslavi (osobní ocenění práce, byty pro strážníky, finanční dary)
 • Podpora činnosti dobrovolných hasičů a vybudování nové hasičské zbrojnice
 • Profesionální krizové řízení a informovanost občanů v krizových situacích, zejména při povodních
 • Úzká spolupráce s hlavním městem při řešení protipovodňové ochrany a krizových situací

 

Plánujeme rozvoj městské části

Budeme stejně jako dosud spolupracovat s občany, profesionály a orgány hlavního města Prahy při tvorbě strategických rozvojových plánů.

 • Dokončení koncepčních dokumentů rozvoje MČ (Rozvojová studie, Strategický plán rozvoje, Koncepce rozvoje školství, Bytová koncepce)
 • Doplnění veřejné vybavenosti a to nejen z prostředků obce, ale i soukromých zdrojů
 • Profesionální zapojení do procesu územního a strategického plánování hlavního města Prahy (městské strategie, Metropolitní plán) a celostátních rozvojových projektů

 

Zapojujeme občany do rozhodování o dění v městské části

Zavedli jsme otevřenou komunikaci s místními obyvateli a i nadále chceme aktivním občanům umožnit přímo se podílet se na chodu obce.

 • Prostřednictvím Participativního rozpočtu umožníme občanům rozhodnout o projektech městské části
 • Zapojením občanů do rozhodování o plánech městské části formou veřejných prezentací a diskusí nad zásadními tématy (jako bylo např. o prioritách pro Zbraslav, o Metropolitním plánu, o Slunečním městě, o Zbraslavském náměstí, o lokalitě Na Vrškách)
 • Setkávání s radními nejen nad konkrétními tématy, ale i nad starostmi a podněty občanů