2017 – A další…

Home / Archiv / A další… / 2017 – A další…

V červnu byl schválen Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav, který je výsledkem hospodaření MČ za rok 2016. Byl předložen současně se zprávou o kontrole hospodaření, kde kontrolní orgán, kterým je MHMP, nenalezl žádný závažný nedostatek.

Podařilo se nám získat více než 1,5 mil. Kč z různých zdrojů na podporu sociálních služeb, na vybudování fitparku a na vzdělávání zaměstnanců úřadu.

V průběhu roku 2017 se nám podařilo získat investiční a neinvestiční dotace ve výši více než 80 mil. Kč například na modernizaci školního hřiště, na projekt revitalizace objektu bývalé prádelny, vytvoření komunitního centra v objektu bývalých jeslí, na odkupy pozemků či nákup nové hasičské cisterny.

Pravidelně informujeme o vývoji kauzy RSC. Proběhlo několik jednání se zástupci vlastníků sportovního areálu ve snaze nalézt dohodu o využití a nájmu pozemků MČ, na kterých je areál postaven. Bohužel, jednání jsou zástupci vlastníků často prodlužována a celá kauza je již několik let řešena i soudně. Soudní řízení je vedeno ve spolupráci s MHMP a poslední rozhodnutí soudu je ve prospěch MČ. Věříme proto, že v roce 2018 bude nalezena dohoda, nebo padne konečné rozhodnutí soudu tak, aby občané měli z pozemků ve vlastnictví MČ užitek.

V rámci naší spolupráce s hlavním městem na zřízení Příměstského parku Soutok v oblasti mezi Velkou Chuchlí a Černošicemi jsme se v listopadu zúčastnili dalšího setkání platformy Společně na Soutoku v sídle pražského IPR. Setkání mají formu veřejné konference a jsou součástí výzkumného projektu rozvoje příměstské krajiny na soutoku Vltavy a Berounky v Praze. Hlavní témata byla: požadavky místních klíčových aktérů, kulturně-historický kontext krajiny, prostupnost, ekosystémové služby a koordinovaná správa území.

Jedním z příspěvků naší městské části je příprava novely zákona o vnitrozemské plavbě, ve které navrhujeme zrušení kontroverzního projektu splavnění Berounky z Radotína až do Hýskova u Berouna.